Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią krótkie podsumowanie tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych zamieściliśmy w poniższym tekście Polityki prywatności.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej?

Podmiotem przetwarzającym dane na niniejszej stronie internetowej jest operator strony. Jego dane kontaktowe zamieszczono w stopce redakcyjnej niniejszej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkownika?

Dane użytkownika są gromadzone przede wszystkim w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są pobierane automatycznie podczas odwiedzin naszej witryny internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w każdej chwili informacji na temat pochodzenia, odbiorców oraz celu przechowywania jego danych osobowych. Ponadto użytkownik ma prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych można się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych witryn bardzo poważnie podchodzą do tematu ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i przetwarzamy zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszą Polityką prywatności.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różnego rodzaju dane osobowe. Dane osobowe to informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w internecie (np. pocztą elektroniczną) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacje dotyczące podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na niniejszej stronie internetowej jest:

Dr. Hesse GmbH & Cie. KG
Werningshof 14
33719 Bielefeld

Telefon: +49 521 339090
E-mail: info@drhesse.de

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania danych wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail, nie jest wymagana szczególna forma. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych zainteresowanej osobie przysługuje prawo odwołania się do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym, odpowiedzialnym za nadzór nad kwestiami ochrony danych jest pełnomocnik w zakresie ochrony danych krajów związkowych, w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników w zakresie ochrony danych oraz ich dane kontaktowe zamieszczono pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszalności danych

Użytkownik ma prawo do tego, do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane użytkownikowi lub osobom trzecim w powszechnie stosowanym, nadającym się do odczytania maszynowego formacie. Jeżeli użytkownik zwróci się o przekazanie danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TSL

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, jak np. zamówienia lub zapytania, które użytkownik wysyła do nas jako do operatora strony, stosujemy szyfrowanie SSL lub TSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać na podstawie zmiany na pasku adresu przeglądarki z „http://” na „https://” oraz po wyświetleniu się symbolu kłódki na pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TSL jest aktywowane, dane przekazywane nam przez użytkownika nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz ew. prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych. W tym celu oraz w przypadku pytań dotyczących danych osobowych można się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w związku z realizacja obowiązku informacyjnego do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych. Operatorzy witryn wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

ecoprotec GmbH
Pamplonastraße 19
33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 877 888-303
E-mail: datenschutz@dr.hesse.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki dziennika serwera

Operator witryny automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hostu komputera mającego dostęp
  • godzina zapytania serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu, w tym dane kontaktowe podane w tym formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych innym podmiotom bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za zgodą użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail, nie jest wymagana szczególna forma. Odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych przed momentem odwołania.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania przez użytkownika ich usunięcia, cofnięcia zgody użytkownika na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu zapytania). Bezwzględnie wiążące przepisy prawa – w szczególności dotyczące terminów przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek YouTube, serwisu obsługiwanego przez Google. Operatorem stron jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube zostanie jednocześnie poinformowany, które z naszych stron użytkownik odwiedził.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na YouTube, zezwala YouTube powiązać swoje zachowania w trakcie korzystania z witryny bezpośrednio ze swoim osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu odpowiednią prezentację naszej oferty w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.