Deutschenglishpolnischspanisch

IMPRESSUM
Nasze produkty tworzą przyszłość

Pytania & Odpowiedzi

Konsorcjum CTAC / CTACSub
Wnioski dotyczące pozwolenia w ramach REACH na stosowanie trójtlenku chromu

Lipiec 2017

Pytanie 1: Jaki jest aktualny status złożonych wniosków?

Odpowiedź: Komitety ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) „RAC“ (ocena ryzyka) i „SEAC“ (analiza społeczno-ekonomiczna) rekomendowały we wrześniu 2016 r. Komisji Europejskiej, aby ta udzieliła zezwolenia na kontynuację wnioskowanych przez członków CTACSub sześciu zastosowań trójtlenku chromu (EC 215-607-8; CAS 1333-82-01) argumentując, iż ogólne korzyści społeczno-ekonomiczne wynikające z dalszego zastosowania trójtlenku chromu w UE przeważają nad ewentualnym ryzykiem dla zdrowia ludzi i środowiska.

Komisja Europejska wydała ostatnio komunikat przeznaczony dla wnioskujących podmiotów, że najprawdopodobniej we wrześniu 2017 r. udostępni ona Komitetowi REACH składającemu się z Reprezentantów Państw Członkowskich UE, wzory dokumentów zezwoleń w celu przedyskutowania i głosowania nad ich treścią. Należy jednak założyć, iż debata ta zajmie kolejne kilka miesięcy. Z tego też powodu mimo stosunkowo wczesnego złożenia wniosków w maju 2015 r. nie należy się spodziewać wydania decyzji przed tzw. Datą Sunset Date, czyli 21 września 2017 r., tym bardziej, że Komisja Europejska nie jest zobowiązana ustawowym maksymalnym terminem, po upływie którego musi wydać decyzję w przedmiotowej sprawie. Aktualnie w syste

mie ewidencjonowane są także inne wnioski dotyczące zarówno trójtlenku chromu jak i innych substancji, które dotknięte są podobnym opóźnieniem i w przypadku których termin Sunset Date upłynął już kilka lat temu.

Pytanie 2: Czy dalsi użytkownicy stosujący trójtlenek chromu muszą zaprzestać zastosowań po dacie Sunset Date?

Odpowiedź: NIE. Artykuł 58(1)(c)(ii) REACH definiuje, że dalsi użytkownicy, którzy zaopatrywani są bezpośrednio lub pośrednio przez jeden z siedmiu wnioskujących podmiotów, mogą kontynuować swoje zastosowania trójtlenku chromu także po dacie Sunset Date aż do momentu finalnej decyzji Komisji Europejskiej. Dr. Hesse w momencie składania wniosku wchodził w skład Konsorcjum CTAC i dodatkowo zalicza się także do kręgu dostawców, którzy są zaopatrywani przez jeden z siedmiu wnioskujących podmiotów.

Pytanie 3: Jak dalszy użytkownik może stwierdzić, czy stosowany przez niego trójtlenek chromu pochodzi pośrednio lub bezpośrednio od jednego lub kilku z siedmiu podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum CTACSub?

Odpowiedź: Aby to stwierdzić, istnieje kilka możliwości. W przypadku, gdy dana substancja (lub mieszanina zawierająca tę substancję) pochodzi bezpośrednio od jednego z podmiotów wnioskujących, sytuacja jest jasna. Nazwa i dane dostawcy widnieją mianowicie na fakturach, etykietach i oznaczeniach produktu oraz na kartach charakterystyki danej substancji lub mieszaniny. Natomiast w sytuacji, gdy dana substancja (lub mieszanina zawierająca tę substancję) pochodzi od pośredników, dystrybutorów lub podmiotów produkujących mieszaninę, informacje te mogą nie być zawarte w dokumentacji w relacji z dostawcą. W takim przypadku dalszy użytkownik powinien zażądać od swojego dostawcy pisemnego zaświadczenia potwierdzającego fakt, iż zakupiony trójtlenek chromu pochodzi od jednego z siedmiu podmiotów wnioskujących. Dr. Hesse na prośbę klienta wydaje takie pisemne zaświadczenie.

Pytanie 4: Artykuł 66 REACH nakłada na dalszych użytkowników obowiązek elektronicznego raportowania danych do ECHA (nazwa podmiotu, numer pozwolenia, dane kontaktowe) w ciągu trzech miesięcy od momentu pierwszej dostawy substancji podlegającej pozwoleniu. Dalsze szczegółowe informacje mogą być uzupełniane dobrowolnie lub w przyszłości stać się obowiązkowymi. Czy w/w obowiązek raportowania dotyczy także dalszych użytkowników, którzy obsługiwani są pośrednio lub bezpośrednio przez jeden z siedmiu wnioskujących podmiotów?

Odpowiedź: NIE. Obowiązek ten nie dotyczy dalszych użytkowników, których wnioski aktualnie są w trakcie rozpatrywania. Podmioty, których wnioski są rozpatrywane, nie otrzymały mianowicie jeszcze unikalnego numeru zezwolenia i nie są zatem w stanie formalnie kompletnie wypełnić formularza ECHA i przesłać go elektronicznie do systemu.

Pytanie 5: Jak dalszy użytkownik powinien zachować się w sytuacji, gdy jego klient zażąda dowodów na to, czy dalszy użytkownik jest faktycznie upoważniony do stosowania trójtlenku chromu w swojej galwanizerni?

Odpowiedź: W przypadku, gdyż dalszy użytkownik posiada już finalne zezwolenie, wystarczy jedynie okazać zainteresowanemu klientowi kopię złożonego do ECHA raportu elektronicznego zgodnie z Artykułem 66. W fazie rozpatrywania wniosku wystarczy pisemne oświadczenie dalszego użytkownika sporządzone na swoim papierze firmowym i adresowane na zainteresowanego klienta. Oświadczenie to powinno wskazywać na fakt, iż dalszy użytkownik może kontynuować stosowanie trójtlenku chromu w swoim zakładzie zgodnie z przepisem przejściowym artykułu 58(1)(c)(ii) REACH, gdyż jego zakład zaopatruje się pośrednio lub bezpośrednio u jednego lub kilku z siedmiu podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum CTACSub. W przypadku zakupu produktów u Dr. Hesse zaświadczenie takie może zostać bez problemu wydane na konkretne zapytanie.

Przykładowy tekst: W ramach naszej działalności jako firma X, poświadczamy niniejszym, że całość naszych zasobów trójtlenku chromu zarówno w formie związku chemicznego jak i w formie składnika ewentualnych mieszanin, które aktualnie dostarczamy oraz w przyszłości będziemy dostarczać do naszych klientów, pochodzi od naszego dostawcy Dr. Hesse i w konsekwencji jednocześnie pośrednio od jednego z siedmiu podmiotów wnioskujących o pozwolenie w ramach CTACsub-REACH tworzących Konsorcjum CTACsub. Dodatkowo zobowiązujemy się poinformować naszych Klientów w trybie natychmiastowym i przed kolejną dostawą, jeśli nasza w/w deklaracja stałaby się nieaktualna z przyczyn zmiany dostawcy.

Pytanie 6: Jak dalszy użytkownik ma zachować się w przypadku Inspekcji przeprowadzonej przez uprawnione do tego Organy Urzędowe?

Odpowiedź: W przypadku kontroli/inspekcji przeprowadzonej przez uprawnione do tego Organy Urzędowe, dalszy użytkownik zostanie wezwany przez Urzędnika do okazania potwierdzenia przesłania raportu zgodnie z Artykułem 66 REACH. W tym przypadku, dalszy użytkownik powinien złożyć wyjaśnienie, że obowiązek raportowania według Artykułu 66 REACH na dzień dzisiejszy jeszcze go nie dotyczy, gdyż wniosek dotyczący jego zezwolenia jest w fazie rozpatrywania przez odpowiednią instytucję.

Dodatkowo dalszy użytkownik powinien być w stanie wyjaśnić oraz udokumentować pisemnie przeprowadzenie oceny we własnym zakresie, że charakter zastosowania trójtlenku chromu w jego zakładzie jest faktycznie objęty przedmiotowym wnioskiem oraz że w jego zakładzie stosuje się przynajmniej jeden ze środków mających na celu minimalizację ryzyka lub że jego zakład spełnia co najmniej jeden z warunków operacyjnych opisanych we wnioskach CTACSub (patrz także pytanie nr 7)

Ponadto dalszy użytkownik musi udokumentować zgodność warunków pracy w swoim zakładzie z odpowiednimi krajowymi normami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ocena ryzyka dla każdego stanowiska pracy, zapobieganie emisji rakotwórczych substancji etc.)

Pytanie 7: W jaki sposób dalszy użytkownik ma zweryfikować, czy jego charakter zastosowania trójtlenku chromu jest faktycznie objęty wnioskiem CTACSub? Co należy zrobić, jeśli okaże się, że jednak tak nie jest?

Odpowiedź: Jedyna możliwość weryfikacji, czy charakter zastosowania trójtlenku chromu jest faktycznie objęty wnioskiem CTACSub, to wyczerpująca analiza wniosków o zezwolenie, które zostały opublikowane na portalu internetowym ECHA, w szczególności dział pod tytułem „Broad Descriptions of Uses”, analiza alternatyw, które opisują zastosowania oraz raporty opisujące bezpieczeństwa substancji. W przypadku wątpliwości dalszy użytkownik może oczywiście, we własnym zakresie, skorzystać z usług wyspecjalizowanych w tym zakresie, zewnętrznych firm doradczych.

Jeśli faktyczne zastosowanie trójtlenku chromu lub związane z nim czynności wykonywane w przedsiębiorstwie dalszego użytkownika nie znajdują swojego odpowiednika w raportach opisujących bezpieczeństwo substancji lub w dokumentacji opublikowanej na portalu internetowym ECHA, wtedy dalszy użytkownik niestety nie może powołać się na wniosek CTACSub będący w fazie rozpatrywania, gdyż najwyraźniej faktyczne czynności lub zastosowania trójtlenku chromu mające miejsce w zakładzie dalszego użytkownika po prostu nie mieszczą się w definicji zastosowań opisanych we wniosku o zezwolenie.

W takim przypadku dalszy użytkownik zobligowany jest do złożenia własnego wniosku o zezwolenie do ECHA i najpóźniej w dniu SunsetDate, czyli 21.09.2017 r. musi bezwarunkowo zaprzestać wykonywania czynności opisanych w swoim własnym wniosku aż do momentu otrzymania odpowiedniego zezwolenia. Alternatywnie dalszy użytkownik może próbować dowiedzieć się, czy wnioskowane przez niego zastosowanie nie klasyfikuje się do innego wniosku będącego w trakcie rozpatrywania lub ewentualnie jest już objęte zezwoleniem przyznanym innemu podmiotowi, na które to zezwolenie dalszy użytkownik mógłby się powołać w celu przyspieszenia procesowania własnego wniosku.

Pytanie 8: Czy w przyszłości we wnioskach CTACSub mogą nastąpić zmiany dotyczące opisanych warunków operacyjnych, scenariuszy czasu ekspozycji lub czynności ograniczających ryzyko, z którymi dalszy użytkownik będzie miał obowiązek zapoznania się?

Odpowiedź: TAK. Komitet RAC („ocena ryzyka”) rekomenduje, aby Komisja w treści przyszłych wydawanych zezwoleń uwzględniła także konkretne warunki, jak np. pomiar czasu ekspozycji na stanowisku pracy. Podobnie jak w przypadku innych zezwoleń należy wychodzić z założenia, że tego typu warunki o charakterze obowiązkowym będą zawarte w zezwoleniu.

Możliwe jest także, że podmioty wnioskujące zostaną zobowiązane do zmiany scenariuszy czasu ekspozycji. Jeśli to nastąpi, szczegółowe informacje w tej kwestii zostaną przekazane w formie aktualizacji karty charakterystyki dostarczanej z trójtlenkiem chromu.

Pytanie 9: Czy istnieje zbiór praktycznych wskazówek dla dalszych użytkowników, aby ci mogli dopasować swoje warunki operacyjne poczynając od teraz i w oczekiwaniu na uzyskanie zezwolenia tak, aby mieścić się w obszarze definicji zastosowań wniosków znajdujących się w trakcie rozpatrywania zgodnie z okresem przejściowym wg. Artykułu 58(1)(c)(ii) REACH?

Odpowiedź: TAK. CTACSub jest obecnie na etapie tworzenia i do daty Sunset Date, czyli 21.09.2017 r., stworzy i opublikuje zbiór ilustrowanych, łatwo zrozumiałych opisów tzw. „Good Practice Sheets”. Zawarte w nich zostaną zalecane scenariusze warunków operacyjnych oraz środków minimalizujących ryzyko dedykowane dla podmiotów stosujących w swoich zakładach trójtlenek chromu. Opisane tam czynności posłużą użytkownikom jako pomoc w zakresie pomiaru ekspozycji oraz ochrony zdrowia i życia. Stosowanie się do w/w czynności po dacie Sunset Date ma charakter dobrowolny jest jednak rekomendowane, gdyż ułatwi dalszym użytkownikom udowodnienie, że charakter zastosowania trójtlenku chromu w ich przedsiębiorstwie mieści się w definicji wniosków będących aktualnie rozpatrywanych przez komisję.